CLASS-dimensjon:

Tilrettelegging for læring og utvikling

Her vil du lese om:

1 Hva tilrettelegging for læring og utvikling er
2 Hvorfor tilrettelegging for læring og utvikling er viktig
3 Hvordan du kan tilrettelegge for læring og utvikling

Hva vil det si å legge til rette for barns læring og utvikling?

Denne kvalitetsdimensjonen handler om at dere legger til rette for aktiviteter som stimulerer barnas lærings- og utviklingsmuligheter i hverdagen, blant annet ved å støtte læring gjennom lek eller i andre daglige situasjoner.

Hvorfor er tilrettelegging for læring og utvikling viktig?

Gjennom at dere legger til rette for barns læring og utvikling bidrar dere til å øke barns problemløsningsferdigheter og stimulere deres tenkning og forståelse, for eksempel evne til oppmerksomhet, forståelse av årsak-virkning og økt kunnskap. Å støtte og legge tilrette for barns læring og utvikling stimulerer deres motivasjon, nysgjerrighet og utforskertrang. Små barn er naturlig nysgjerrige, samtidig er det slik at de lærer mer sammen med voksne de har en god relasjon til.

Hvordan tilrettelegge for læring og utvikling?

Alle situasjoner, også rutinesituasjoner som stell, påkledning og måltid rommer gode læringsmuligheter. Det finnes mange læringsmuligheter i hverdagsaktivitetene. Selvmotivert læring (ikke voksenstyrt) fungerer best for små barn. Denne kvalitetsdimensjonen handler om: aktiv tilrettelegging, utvidelse av tenkning og forståelse og barns aktive engasjement.

Tilrettelegging for læring og utvikling kjennetegnes ved:

Aktiv tilrettelegging

 • Det gis mulighet for utforskning og læring i hverdagssituasjoner
 • Barnas utforskning støttes
 • Ansatte er involvert i barnas utforskning og læring

Utvidet tenkning og forståelse

 • Ansatte gir informasjon relatert til det barna er opptatt av
 • Knytter informasjon til barnas liv og erfaringer
 • Knytter forklaringer til det barna gjør
 • Støtter barnas tenkning

Barnas aktive engasjement

 • Bruk av materialer, leker og utstyr for å fremme nysgjerrighet og utforskertrang
 • Fysisk involvering
 • Verbal involvering

Alle situasjoner, både lek og rutinesituasjoner som stell, påkledning og måltid rommer gode læringsmuligheter

Barn har en indre motivasjon for lek, – det er noe de gjør fordi det gir glede og mening i seg selv. Barn leker ikke for å lære, men de kan allikevel lære mye i lek, og enda mer om du involverer deg. Gjennom lek får barnet også lære på egne premisser. Knytt derfor gjerne sammen læring og lek når du er sammen med barna. I leken får barnet utløp for aktivitets- og utforskertrang og utvikler ferdigheter i egenledelse som planlegging, igangsetting, å vente på tur, konsentrasjon og utholdenhet.

Barn leker ikke for å lære, men de kan lære mye gjennom leken. Her er en filmsnutt som handler om dette:

Aktiv tilrettelegging for lek og læring

Vær aktivt involvert med barna og sørg for at barn har muligheter til å utforske og lære i alle hverdagssituasjoner. For eksempel: La barna ha tilgang på utkledningsklær slik at de kan gå inn i rollelek hvor de har ulike familieroller; legg frem leker og utstyr som dere ønsker at barna skal utforske; bruk uteareal og naturen bevisst.

Ha ulike typer leker og materiell tilgjengelig for barna; la f.eks. bøker stå i lav høyde slik at barna får tak i dem selv. Velg ut materiell ut fra barnas alder og utviklingstrinn. Se etter muligheter til å bruke ulike materiell til å leke med både inne og ute. Oppmuntre og hjelp barna i gang med forslag til ulike måter å bruke materiell og leker på. En eske kan gi uante muligheter- den kan bli hus, bil, skattekiste eller noe helt annet.

Vær involvert i å støtte barnas utforsking og læring i daglige situasjoner. Små barn vil ofte vente på at en voksen setter i gang eller viser hvordan en aktivitet gjøres før de selv prøver seg. Vær sammen med barna når de er i gang med en ny aktivitet. La barna få mulighet til å finne løsninger selv først og ved behov hjelp dem å oppdage nye måter å bruke materiellet på ved å komme med forslag til hva de kan gjøre eller ved å stille spørsmål. Slik kan du skape en god balanse mellom voksenstyrte aktiviteter og fri lek initiert av barna selv. Involver barna i de daglige rutinene. Gi dem oppgaver de kan mestre.

Hjelp barna til å aktivt bli med på det som skjer. Gi barnet en leke eller få barnet med i leken gjennom å kaste ball til barnet, gi en byggekloss til barnet, være med selv å hoppe og klatre eller tegne. Gjør det enkelt for barna å bli involvert i det som skjer f.eks. gjennom å stille spørsmål, synge en sang eller lese regler og rim sammen. Ha daglige lesestunder med barna med god nok tid til å utdype, fortelle mer og svare på spørsmål.

Bygg på det barna allerede kan og det barnet er engasjert i. Da lærer barna lettere. For eksempel, hvis barna leker i sandkassen med bøtter og spader kan du snakke om hvilke bøtter som har plass til mest sand, hvilken som har plass til minst sand. Hvis barna er opptatt av og leker med dinosaurer kan du spørre om hva dinosaurer spiser, hvilke lyder de lager, om Per og Lisas dinosaur har lik hale, hvem som er størst, osv.

Å støtte og legge til rette for barns læring og utvikling stimulerer deres motivasjon, nysgjerrighet og utforskertrang. Små barn er naturlig nysgjerrige, og dette bør være utgangspunkt når vi støtter barnas læring

Utvide tenking og kognisjon

Gi informasjon til barna som utvider barnas tenkning når dere snakker sammen. Du kan forklare barna hva du gjør og hvorfor du gjør det. ”Vi koster gulvet for å få vekk skitten”, ”Vi vasker tallerkenene så de skal bli rene”. Knytt også det dere gjør, snakker om og lærer i barnehagen til barnas hverdagsliv. For eksempel, hvis dere leser en bok om en katt – så spør om det er noen av barna som har en katt hjemme. Hvis barna ser et fly på himmelen, så spør om noen har flydd noen gang og hvordan det var. Slike samtaler kan gi deg muligheter til å utvide barnas forståelse av ulike konsepter.

Still spørsmål knyttet til det barnet gjør og få det til å tenke. F.eks. kan du ved måltid spørre «Hvilken type frukt har du på tallerkenen din? – Hvor får vi den typen frukt fra?». Hjelp barna til å tenke og utforske ut fra den aktiviteten de gjør ved å stille spørsmål. F.eks. «hvilken ball trillet lengst?»

Gi barna muligheter til å utforske årsak-virkning for eksempel ved å skru lyset av og på. Snakk om, og vis årsak-virkning: «Hvis du kaster koppen på gulvet, får du ikke tak i den». La barna få leke med materialer som skifter konsistens når de blir blandet sammen; for eksempel at vann og mel blir til en deig. Vise at ting som er borte fortsatt er der; borte-titt-tei eller gjemsel. Forklar hvordan ulike fenomener henger sammen med hverandre; for eksempel «I dag regner det, så da må dere ha regntøy på så dere ikke blir våte».

Ta deg tid til å snakke med og få god kontakt med hvert enkelt barn mens dere gjør rutineoppgaver som bleieskift, påkledning og måltider. Still barnet spørsmål om det som skjer; «Nå har vi tatt på genseren, hva er det neste vi skal kle på?» «Er eplet rødt på innsiden eller utsiden?» «Hva har du mest av; eplebiter eller druer?» Stimuler barnas fantasi gjennom å være med på fantasilek. La barna bestemme hvilken rolle du skal ha og følg deres instruksjoner.

Vis hvordan barnet kan samarbeide i daglige aktiviteter, f.eks. vente på tur i køen til å vaske hender eller hjelpe med å dekke på bordet når dere skal spise. Snakk med barnet om hvilke grupper han/hun er den del av, som f.eks. del av en familie, del av en barnegruppe i barnehagen, del av et nabolag osv.

For å støtte barnas egen tenking og resonnering, er det fint å stille oppfølgingsspørsmål når de spør om noe. Følg opp og ta deg tid til å ha flere utvekslinger med hvert enkelt barn, heller enn å bare fortelle dem «det riktige svaret» med det samme.

La barna få anledning til å holde på med en aktivitet over tid. Vis interesse, kommenter og gi enkel hjelp- det fremmer barn utholdenhet. Dere trenger ikke delta aktivt i leken med mindre barna inviterer dere inn, men det at dere er tilstede og tilgjengelige støtter barnas oppmerksomhet, selvstendige lek og utforskning.

Ta deg tid til å forklare ordentlig til barna. For eksempel, hvis dere har sådd frø og et av barna heller for mye vann i blomsterpotten, så kan du forklare; «oj, nå helte du mye vann oppi der. Når det blir så mye vann, blir jorda så våt at frøet ikke klarer å gro så godt. La oss helle ut vannet og prøve en gang til slik at frøet kan vokse opp og gro til en plante.»

Gjør det enkelt for barna å bli involvert i det som skjer gjennom å stille spørsmål, synge en sang sammen eller lese regler og rim sammen

Barnas aktive engasjement

Små barn blir engasjerte og får lyst til å lære når:

 • Dere bruker ulike materialer/ leker/ objekter for å fremme barnas nysgjerrighet, kreativitet og utforskertrang
 • Barna har noe å holde på med, slik at de kan være fysisk og verbalt aktive
 • Dere bruker materialer som lar barna bruke sansene sine (kjenne, lukte, smake, høre)

Praksisfortelling

Ansatte som effektivt tilrettelegger for læring og utvikling guider barns utforskning på en måte som øker læring og forståelse.

Et barn leker med en lang papprull. Hun står og ser ned i rullen. En voksen spør “hva ser du gjennom rullen?” Den voksne ser ned gjennom rullen som jenta holder og sier, “Det er mørkt nedi der. Men jeg ser teppet!” Den voksne slipper en liten lekebil ned i rullen og spør: “Hvor ble den av?” Ved å stille dette spørsmålet maksimerer den voksne barnets engasjement; barnet blir oppmuntret til å finne ut hvor leken har blitt av. Jenta ser ned i papprullen etter lekebilen, flytter rullen slik at bilen kommer til syne og peker på bilen. “Ja, der er den! Klarer du å sette rullen over bilen igjen?” Jenta flytter papprullen over bilen slik at den ikke synes. “Klarer du å få tak i den?”, spør den voksne. Jenta forsøker å nå bilen, hun stikker hele armen ned i rullen, men rekker ikke frem til den. “Hmmm, hva kan vi gjøre da?” spør den voksne. Jenta ser på henne, flytter rullen vekk fra bilen og bøyer seg ned for å ta den opp. “Ja! Ved å flytte rullen klarte du å få tak i bilen!» sier den voksne. Jenta klapper fornøyd i hendene.

Ved å stille spørsmål som “hva kan vi gjøre?” og utsagn som “ved å flytte rullen klarte du å få tak i bilen!” bruker den voksne læringsmuligheten til å få barnet til å tenke. Barnet er aktivt engasjert; et godt tegn på at den voksne har lykkes i å involvere barnet.