Om Trygg før 3

Hva er Trygg før 3?

I Trygg før 3 testes et helhetlig system som skal støtte barns utvikling og læring. Systemet er bygd på nyere forskning og er en måte å jobbe med kvalitetsutvikling i småbarnsavdelinger gjennom et helt barnehageår. Målet er å undersøke om de ansatte kan bli enda bedre til å fremme barns trygghet, trivsel, læring og språkutvikling i hverdagen. Å delta i Trygg før 3 betyr ikke at det er manglende kvalitet i barnehagene som deltar! Tvert imot, gode medarbeidere vet at man aldri er utlært og at alle har muligheter til å bli enda litt bedre i den jobben man gjør ved å øve enda mer.

Prosjektet omfatter observasjoner med fokus på hva ansatte gjør og sier i samspill med barna, tilbakemeldinger til de ansatte, samt refleksjon og veiledning skreddersydd til den enkelte avdeling. Kvalitetsmålet heter Classroom Assessment Scoring System (CLASS) og all observasjon, skåring og veiledning gjennomføres av opplærte pedagogiske ledere eller styrere som er ansatt i kommunene/bydelene. Det blir holdt 3 fagdager for alle ansatte som handler om hvordan relasjoner kan tilpasses barns typiske utvikling i ett- og toårs alder. Gjennom disse aktivitetene ønsker vi å gi en felles kunnskapsplattform og et felles språk- et enda bedre utgangspunkt for arbeidet dere vil gjøre på avdelingen i løpet av barnehageåret.

For foreldre er det utviklet materiale om 1- og 2- åringers typiske utvikling og hvordan de kan støtte den. Foreldre får også tilgang til denne nettsiden slik at de kan lese mer om hva dere jobber med på avdelingene.

Forskningsdelen undersøker effekt

Trygg før 3 består av en tjenestestøttende, kvalitetshevende del med fokus på det daglige samspillet i barnehagen og en forskningsdel. Forskningen skal undersøke om Trygg før 3 har en effekt på blant annet relasjonskvalitet, barnas fungering på ulike utviklingsområder, barnas stressnivå og personalets trivsel.

For å kunne undersøke effekten av Trygg før 3 ble barnehagene tilfeldig plassert i to grupper. Den ene gruppen mottok Trygg før 3 i barnehageåret 2018-2019, den andre gruppen mottok Trygg før 3 barnehageåret etter (i 2019-2020). Den ene gruppen kunne derfor fungere som kontrollgruppe det første året. Deltakelse i begge disse gruppene var like viktig for å kunne si noe om effekt.

Både ansatte i barnehagene og foreldre fylte ut spørreskjemaer. Spørsmål til ansatte handlet om barnets utvikling, temperament og atferd, barnets trivsel i barnehagen, ansattes egen trivsel i barnehagen, og egen utdannelse og jobberfaring. Spørsmål til foreldrene handlet om barnets utvikling, temperament og atferd, foreldres oppfatning av barnets trivsel i barnehagen, samt foreldrenes egen utdannelse, jobb og økonomi.

Barna var selvsagt for små til å fylle ut spørreskjemaer, men det ble tatt spyttprøver (barna suger på en bomullspinne) for å måle stresshormonet kortisol. Dette ble utført for et tilfeldig utvalg av barna (ca. 300) for å se på endring av stressnivået i løpet av en dag, hjemme og i barnehagen, gjennom barnehageåret og om en eventuell bedret kvalitet i barnehagen førte til et lavere stressnivå hos barna.

Hvem er med i studien?

Syv kommuner/bydeler på Østlandet og i Trøndelag er med, og mellom 7-15 barnehager er med fra hver kommune – 79 barnehager i alt. Alle småbarnsavdelingene i barnehagene er med i kvalitetsutviklingen. Til sammen er det 187 småbarnsavdelinger med ca. 700 ansatte, mer enn 1500 barn og deres foreldre som er med på kvalitetshevingen. Deltagelse er frivillig og alle ansatte og foreldre får skriftlig informasjon og gir skriftlig samtykke til deltagelse.

Kvaliteten i avdelingen har ikke bare betydning for hvordan barnet har det fra dag til dag, men også for barnets utvikling lenge etter at barnet har sluttet i barnehagen

Hvorfor er høy kvalitet for de minste så viktig?

Kvaliteten i barnehagen avhenger først og fremst av kvaliteten på relasjonene og samspillet mellom de voksne som jobber i barnehagen og barna som går der. Hvordan de voksne møter barna, og legger til rette for trygge, stabile og stimulerende omgivelser er avgjørende for kvaliteten i barnehagen og har betydning for barnas utvikling og læring.

Kvaliteten har ikke bare betydning for hvordan barnet har det fra dag til dag, men også for barnets utvikling lenge etter at barnet har sluttet i barnehagen. God barnehagekvalitet kan forebygge psykiske vansker samt utjevne forskjeller i blant annet språk, læring og evne til selvregulering før skolestart.

Dere som jobber innen barnehagefag har derfor en av samfunnets viktigste jobber!

God kvalitet i barnehagen kjennetegnes, blant annet, ved voksne som:

 • Er varme, støttende og omsorgsfulle
 • Er oppmerksomme på barnets behov
 • Responderer på verbale og non-verbale signaler
 • Stimulerer barnets nysgjerrighet og ønske om å lære om verden

God kvalitet i barnehagen avhenger i tillegg av blant annet:

 • Godt utdannet personale som er engasjert i sitt arbeid med barn
 • Fasiliteter som er sikre, hygieniske og tilgjengelige for foreldre
 • Gruppestørrelse som gjør det mulig for de voksne å samhandle godt med barna
 • Personalutvikling som sikrer kontinuitet, stabilitet og forbedringer
 • En utviklingsorientert læreplan

Hver avdeling vil derfor jobbe med å støtte barns sosiale og emosjonelle utvikling gjennom å:

 • Sikre et positivt klima på avdelingen hvor voksne gleder seg sammen med barn, barn gleder seg sammen, og hvor man viser gjensidig respekt for hverandre
 • Være sensitive voksne overfor barns signaler og passe på at hvert barn blir sett og inkludert, oppmuntret, støttet og trøstet ut fra sitt behov
 • Ta barnas perspektiv, tilpasse seg barna og engasjere barna ut fra deres interesser
 • Gi veiledning og reguleringsstøtte ved å ha en forutsigbar struktur og ved å være proaktive voksne som leder fokus mot positiv atferd

Barns kognitive utvikling og læring vil støttes i gjennom avdelingens arbeid ved å:

 • Aktivt tilrettelegge for læring og utvikling gjennom samspill og barns naturlige utforsking
 • Støtte barns refleksjonsevne gjennom å gi tilbakemeldinger av høy kvalitet, stille spørsmål, oppmuntre barna til å forklare hvordan de tenker, gi hint slik at barna resonnerer seg frem til svarene selv, legge til rette for problemløsning, utvikle ideer og ved å engasjere barna
 • Gi barnet språkstøtte ved å bruke variert språk, utvide utsagn, sette ord på handlinger og følelser, stille åpne spørsmål

Samarbeidspartnere

Trygg før 3 er et samarbeid mellom Regionssenter for Barn og Unges Psykiske Helse (RBUP) region Øst og Sør, Handelshøyskolen BI og Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge. NTNU, region midt-Norge. Prosjektet ledes av pedagoger, psykologer og forskere. Prosjektet er tildelt midler fra Norges Forskningsråd.