CLASS-dimensjon:

Kvalitet på tilbakemeldinger

Her vil du lese om:

1 Hva som menes med kvalitet på tilbakemeldinger
2 Hvorfor kvalitet på tilbakemeldinger er viktig
3 Hvordan du kan gi tilbakemeldinger av høy kvalitet

Hva menes med kvalitet på tilbakemeldinger?

Kvalitet på tilbakemeldinger handler om i hvilken grad tilbakemeldinger på det barna gjør eller sier fører til læring og økt forståelse og bidrar til at barna er involvert i det som skjer i hverdagen.

Hvorfor er kvalitet på tilbakemeldinger viktig?

Tilbakemeldingene barna får fra de voksne i barnehagen bidrar til dybdelæring, det vil si læring som øker barnas forståelse og gjør dem nysgjerrige på å utforske og lære mer. Gode tilbakemeldinger hjelper barna til å mestre og motiverer dem til å prøve ut nye ting. Det er viktigere enn å fokusere på å få «det riktige svaret».

Hvordan gi gode tilbakemeldinger?

Å gi gode tilbakemeldinger handler om å følge opp når barna er opptatt av noe, tar kontakt, ber dere om hjelp eller involverer dere på en eller annen måte. Det innebærer at dere ser på slike situasjoner som en læringssituasjon og muligheter for dialog.

Kvalitet på tilbakemeldinger består av følgende: «stillasbygging», informasjon som fremmer dybdelæring, samt oppmuntring og bekreftelse.

Kvalitet på tilbakemeldinger kjennetegnes ved:

Stillasbygging

 • Bruk av hint
 • Verbal (for eksempel tips, beskrivelser) eller fysisk støtte
 • Stille spørsmål

Informasjon som fremmer dybdelæring

 • Forklarer begreper eller hendelser
 • Utvidelse og forklaringer

Oppmuntring og bekreftelse

 • Tilpassede tilbakemeldinger
 • Konkrete tilbakemeldinger
 • Anerkjennelse av innsats eller gjennomføring

Effektive tilbakemeldingssirkler hjelper barna til en dypere forståelse av konsepter og motiverer barna til å fortsette å lære og utforske

Bygg stillas for læring

Barn trenger støttende rammer for aktiviteter og utforskning. Du støtter barnets læring ved å gi hint og assistanse som er tilpasset barnets nivå. Vi kaller det «å bygge stillas for læring». Stillaset er like viktig for læring som det er for at en bygningsarbeider skal få gjort jobben sin.

Det må tas hensyn til det enkelte barns utvikling og modenhet og hva barnet trenger av støtte for å selv lykkes med aktiviteten. Du «bygger» stillas som støtter oppunder barns læring når du støtter barnas aktivitet slik at de får til mer enn de hadde fått til alene. Gi barnet tilstrekkelig hjelp når barnet strever med å få til noe slik at han/hun greier det til slutt! Gi litt hjelp, men la barnet gjøre oppgaven selv. Det skaper mestring og læring. Små barn lærer mer sammen med en voksen de har en god relasjon til enn alene.

Gi barna tilpasset hjelp og støtte (verbal og/ eller non-verbal) knyttet til aktiviteter/leker de holder på med. For eksempel: Et barn som strever med å legge ferdig puslespill får hjelp i form av hint, informasjon, praktisk støtte eller lignende til å kunne fullføre selv. Et verbalt hint til et barn som strever med å få tak i en puslespillbrikke kan være “kanskje vi kan snu litt på brikken?” eller “se de to brikkene er grønne, kanskje de passer sammen?”, mens et fysisk hint kan være å hjelpe barnet med å snu brikken.

Vær bevisst på hvilken støtte det enkelte barn trenger. Still barna åpne spørsmål som får dem til å tenke eller prøve videre. Svar tålmodig på barnas spørsmål, selv når de stiller de samme spørsmålene om og om igjen. Gjentagelser fremmer små barns hukommelse og læring.

Ved å gi hint og assistanse som er tilpasset barnets nivå støtter du barnas læring. Vi kaller det «å bygge stillas for læring»

Informasjon som fremmer dybdelæring

Du har kanskje tidligere hørt om samspillssirkler? Tilbakemeldingssirkler ligner på samspillssirkler, men handler ikke først og fremst om å bygge relasjoner og positivt klima, – de handler om å støtte barnas resonnering og tenking. Barn tilføres informasjon som fremmer dybdelæring når dere har tilbakemeldingssirkler med dem. Dette innebærer flere frem- og tilbake utvekslinger hvor målet er å få barnet til å forstå konsepter, fullføre oppgaver eller tilegne seg ny kunnskap. Effektive tilbakemeldingssirkler hjelper barna til en dypere forståelse av konsepter og motiverer barna til å fortsette å lære og utforske. Ved å hele tiden se etter muligheter for å gi meningsfulle svar og å stille spørsmål til barna, kan dere voksne skape svært mange muligheter for læring gjennom barnehagehverdagen.

Ta utgangspunkt i det barna holder på med/ snakker om/ er opptatt av her og nå, og gi dem informasjon eller forklaringer som utvider deres egen forståelse/kunnskap. Små barn lærer best når det tas utgangspunkt i det de selv synes er spennende! Ved å gripe spontant tak i det barna sier eller gjør kan dere lage en «læringssituasjon» ut av dette gjennom utvidelse/berikelse.

Å knytte det som skjer her og nå til noe barnet har opplevd tidligere er også en måte å utvide og berike på.

Snakk også med barna på en måte og i et tempo som gjør at de får tid til å tenke, svare eller spørre tilbake. Da blir det en gjensidig dialog (hver sin tur i flere runder) som gir dem ny kunnskap og økt forståelse. For hver frem- og tilbake utveksling legges det til noe nytt eller stilles et spørsmål som ytterligere fremmer barnas tenkning og læring. For eksempel mens man vanner planter: «Hvorfor trenger plantene vann?» Hvis barna ikke svarer gir man en enkel forklaring. Slike dialoger kan oppstå i alle typer situasjoner gjennom dagen.

Dersom barna svarer på spørsmål, gi tilbakemeldinger med informasjon om hvorfor svaret deres var riktig eller galt. Slik kan både barnet som svarte, men også de andre barna lære mer og forstå mer.

Ta utgangspunkt i det barna er opptatt av her og nå, og gi dem forklaringer som utvider deres egen forståelse

Oppmuntring og bekreftelse

Oppmuntring og bekreftelse er også en form for tilbakemelding. For eksempel «Så fint at du satte skoene på plassen sin», «Du har jammen jobbet hardt med dette puslespillet». Bruk konkret ros slik at barnet skjønner hva det har gjort som var bra, for eksempel «Så fint at du tok av deg jakka helt selv!». Bruk av generell ros som «Så flink du er» kan bidra til positivt klima, men faller ikke under kvalitet på tilbakemeldinger fordi det ikke bidrar til økt forståelse hos barnet. Gi heller tilbakemeldinger som motiverer og gi konkret ros for det barna gjør. Anerkjenn også forsøk og prosess fremfor resultat. For eksempel, dersom barna tegner kan du gi tilbakemeldinger som;

 • «Jeg ser at du virkelig jobber med dette bildet, du fyller jo hele arket med farge!»
 • «Fortell meg om bildet ditt,- hvordan bestemte du deg for å lage de fuglene som er der?»
 • «Oj, – det ser litt vanskelig ut. Fortsett litt til, jeg tror du får det til!»

Ved å gi denne typen tilbakemeldinger støtter du barna til å jobbe lengre med det de er igang med, og neste gang får de kanskje lyst til å prøve seg på en enda mer utfordrende oppgave. Oppmuntre barna til å holde ut og fortsette å prøve når noe er vanskelig for dem slik at de ikke gir opp. Støtt barna til å holde ut litt til når de blir frustrerte, du kan for eksempel si: «Bare en brikke til nå, så er du ferdig» eller «Fortsett litt til, dette greier du!»

Praksisfortelling

Kvalitet på tilbakemeldinger handler om måten voksne hjelper barn når de holder på med oppgaver, eller hvordan de øker barns forståelse og involvering i oppgaver ved å gi tilbakemeldinger med informasjon, hjelp og oppmuntring.

En gutt legger puslespill. Den voksne som sitter ved siden av hjelper han når hun ser han har vanskeligheter, hun gir akkurat nok assistanse til at han får det til selv; “Se der er en brikke med resten av brannmannen!” Gutten tar brikken og forsøker å få den til å passe med sin andre brikke. Han har litt vansker, så den voksne sier “Kanskje vi kan prøve å snu den rundt?”. Den voksne gir oppmuntring som fokuserer på innsats: “Jeg tror at du kan klare dette!”  Nå er du veldig tålmodig”. Når gutten får brikken til å passe, anerkjenner hun også at gutten oppnådde det han jobbet for ved å si “du klarte det!”. Den voksnes metoder for å bygge stillas og oppmuntre gutten gjorde her at guttens utholdenhet varte lenger, helt til han fikk brikkene til å passe selv.