Vitenskapelige publikasjoner

Fører Trygg for 3 modellen for kvalitetsutvikling til bedre samspillskvalitet på småbarnsavdelingene? (Buøen, et al., 2021)

Elisabet Solheim Buøen, Ratib Lekhal, Stian Lydersen, Turid Suzanne Berg- Nielsen og May Britt Drugli har undersøkt effekten av Trygg før 3 intervensjon ved bruk av klyngerandomisert kontrollert design. 80 barnehager med 187 småbarnsavdelinger i Norge ble tilfeldig fordelt i enten intervensjonsgruppe (n=87) eller kontrollgruppe (n=100). Samspillskvaliteten ble målt ved bruk av Toddler-versjonen av Classroom Assessment Scoring System (CLASS), på tre tidspunkter: før, under og etter intervensjon.

Kort oppsummert:

  1. Trygg før 3 førte til at kvaliteten ble bedre i løpet av barnehageåret, og allerede høy samspillkvalitet ble opprettholdt.
  2. Det var signifikante gruppeforskjeller i endring i kvalitet i løpet av intervensjonsperioden i begge CLASS-domenene: Emosjonell og atferdsstøtte (EAS) og engasjert støtte for læring (ESL), med generelt større forskjeller i ESL.
  3. Kvaliteten økte i intervensjonsgruppen, men sank i kontrollgruppen fra før (baseline) til etter intervensjon.
  4. Det var signifikante gruppeforskjeller i kvalitet ved baseline.
  5. Vi kan konkludere med at Trygg før 3 intervensjonen med de 4 hovedkomponentene: 1) observasjoner med CLASS, 2) refleksjon i veiledningsgrupper på avdeling og med mentor, 3) fagdager og 4) diverse skriftlig støttemateriell, fører til bedre kvalitet på småbarnsavdelingene. I tillegg kan det se ut som at slik systematisk jobbing er nødvendig for å unngå at kvaliteten blir lavere i løpet av barnehageåret.

Du kan lese hele artikkelen ved å gå inn på publikasjonen nederst på siden.

Hvor stresset blir egentlig små barn av å begynne i barnehagen? (Nystad et al., 2021)

Vår stipendiat, Kathrin Nystad, har undersøkt et underutvalg av de barna som deltok i Trygg før 3 og målt deres kortisolnivå ved oppstart i barnehagen.

Funnene kort oppsummert:

  1. Barnas stressnivå er relativt lavt når foreldrene er i barnehagen. Tiden foreldre, barn og ansatte tilbringer sammen i barnehagen er veldig viktig, fordi her kan det skapes en bro mellom hjemmet og barnehagen for de små barna
  2. Barnas stressnivå er klart forhøyet de første dagene alene i barnehagen. Den første uken alene i barnehagen er krevende for barn, de trenger trøst og støtte fra ansatte og foreldre.
  3. Etter fire uker er stressnivået lavere igjen. De aller yngste barna synes å trenge noe lengre tid på å venne seg til barnehagen. Barna begynner trolig å finne seg til rette etter en stund og trenger fortsatt god støtte av de ansatte for å utforske og leke i sitt nye miljø.
  4. Gode rutiner som en kontaktperson og mye tid sammen med foreldre i barnehagen kan hjelpe til å skape vellykkete tilvenninger, som kan øke barns trivsel i barnehagen på kort og lang sikt

Her kan du se og høre Kathrin Nystad snakke om funnene sine: https://www.youtube.com/watch?v=4MjVNfL_I48

Du kan lese artikkelen i sin helhet ved å gå inn på publikasjonen nederst på siden (Nystad et al., 2021)

 

 

Lekhal et al. (2020). Protocol for a Randomized Controlled Trial of Thrive by Three

Last ned

Nystad et al. (2021). Toddlers` stress during transition to child care

Last ned

Buøen et al. (2021). Promoting the Quality of Teacher-Toddler Interactions: A Randomized Controlled Trial of “Thrive by Three” In-Service Professional Development in 187 Norwegian Toddler Classrooms

Last ned

van Trijp et al. (2021). Validation of the Leiden Inventory for the Child’s Well-Being in Daycare (LICW-D) Questionnaire in Norwegian Early Childhood Education and Care Centers

Last ned

van Trijp et al. (2021). The Association Between Toddlers’ Temperament and Well-Being in Norwegian Early Childhood Education and Care, and the Moderating Effect of Center-Based Daycare Process Quality

Last ned

Nystad et al. (2022). Change in toddlers’ cortisol activity during a year in childcare. Associations with childcare quality, child temperament, well-being and maternal education

Last ned

Lekhal et al. (2023). Does thrive by three, a quality-building intervention in childcare centres, strengthen children’s language skills?

Last ned

van Trijp et al. (2023). Examining the longitudinal association between toddlers’ early shyness and their well-being during their first year in Norwegian early childhood education and care

Last ned

Stensen et al. (2023). Investigating the Measurement Invariance of the Caregiver-Teacher Report Form (C-TRF) Factors in a Norwegian Early Childhood Education and Care Context

Last ned