Opphavsrett

Dersom du bruker noe av materialet fra denne nettsiden til formidling til andre, enten skriftlig eller muntlig, vær vennlig å referere til de som har utviklet Trygg før 3 og innholdet på denne nettsiden. Innholdet er beskyttet jf. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), kapittel 1, §5.

 

Du kan refere til:

Elisabet Solheim Buøen, Ratib Lekahl, May Britt Drugli, Turid Suzanne Berg-Nielsen og Carina Lisøy. (2020). Trygg før 3. www.tf3.no